พาณิชย์ติวเข้มผลักดันThailand 4.0

พาณิชย์ติวเข้มผลักดันThailand 4.0

พาณิชย์ติวเข้มผลักดันThailand 4.0

กระทรวงพาณิชย์ ติวเข้มพาณิชย์จังหวัด ใช้โมเดลจังหวัด 4.0 ผลักดัน Thailand 4.0

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ให้รับผิดชอบดูแล เรื่อง การสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศให้แข็งแกร่ง โดยในวันนี้ มีการประชุมมอบนโยบายการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาค และติดตามผลการดำเนินงานในภูมิภาคของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด โดยได้ให้แนวทางการสร้างแผนเศรษฐกิจจังหวัด 4.0 ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy Development) ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน โดยเปลี่ยนเศรษฐกิจภูมิภาคให้เป็นระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ด้วยการติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ผู้ประกอบการ เติมเต็มทั้งองค์ความรู้ การบริหารจัดการ และการรังสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้ทุกคนในประเทศสามารถยืนอยู่บนขาของตัวเองได้ โดยจะใช้กลไกพาณิชย์จังหวัด ในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์เศรษฐกิจจังหวัด เข้ากับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด และเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศในที่สุด

ซึ่งการปฏิบัติงานของพาณิชย์จังหวัด ตามแนวทางแผนเศรษฐกิจจังหวัด 4.0 ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 จะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งจากภายใน โดยเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและเกื้อกูลกัน และเชื่อมต่อชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด กับระบบการค้าของโลก ส่งผลให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน และมีศักยภาพเพิ่มขึ้นรองรับการแข่งขันได้ในเวทีโลก